• FUCKING ART HOUSE

    En blogg om film, politik och annat som gör livet värt att leva!

Med munnen full af nyheter

Posted by Tomas_Timelock On 5:40 e pasdites 1 komentet

Efter ett sommaruppehåll kommer här en lägesrapport;

Gunnar CarlssonSVT fick runt midsommar ett frispel och gjorde tillsammans med Christer Nilson (Ordförande i producentföreningen) och Charlotta Denward (Svenska Filminstitutet) utalanden i en artikel i DN som gick ut på att alla små produktionsbolag ska bort, att bolagen istället borde gå samma och försöka bli större.

Artikeln väckte starka reaktioner och debatterades bla på Filmcafe.nu vilket du kan läsa här samt på Independent.nu vilket du kan läsa här. Martin Munthe kallade utspelet för en krigsförklaring och utsåg SFI:s nya VD Cissi Elwin till ÅRETS ROOKIE

Oscar Petersson startade en namninsamling för att kräva Gunnar Carlssons avgång. Filmkritikern Emma Gray-Munthe kommenterade artikeln på sin blogg shoot me while i'm happy liksom Monica Rolfner. Även Kulturekonomi.se lyfte upp idiotin.

Själv så skrev jag ett mail till Alliansens riksdagsledamöter för att höra hur de ställde sig till att SVT och Svenska Filminstitutet öppet motarbetar små entreprenörer i filmbranschen.

Några snabba reaktioner kom bla från Centerpartiet och
Moderaterna;

"jag tror att min åsikt i denna fråga är tänligen känd. Jag vill ha en fri television på marknadsekonomins regler där man har vissa minoritetsprogram på upphandling. Ståller mig helt bakom din tes och tycker att det statliga tv-bolaget agerar helt fel."
Annie Johansson (C)
Riksdagsledamot Centerpartiet

"Jag utgår från att vi i Centern varken vill ha planekonomi eller monopol för de stora producenterna. Jämför energisituationen så ser du att de stora (Vattenfall, Enron, Fortum) missköter sig relativt mindre kommunala energibolag som håller avsevärt lägre priser och lyssnar mer på kunderna."
Eva Selin Lindgren (C)
Riksdagsledamot Centerpartiet
Suppleant i Näringsutskottet

"Som kulturpolitiker kommer jag i fortsättningen arbeta för småföretagande inom kultur där naturligtvis filmproduktion också inräknas.En hjärtefråga för mig faktiskt! Jag ser fram emot en brinnande diskussion!"
Solveig Ternström (C)
Riksdagsledamot Centerpartiet
Ledamot i kulturutskottet

"Charlotte har bett mig försöka svara dig! Den uppkomna situationen är olycklig. Att medvetet styra den svenska filmbranschen på detta sätt kan, precis som du säger, i det långa loppet komma att inverka negativt på kvaliteten på det som produceras. I ett idealfall där marknaden helt får styra sig själv (förutsatt att alla håller sig till spelreglerna) överlever bara de produktioner som är bäst (som publiken vill ha). Att tvinga mindre bolag att gå samman känns inte som en naturlig lösning och kan i värsta fall innebära att den kreativitet som tillåts flöda på den fria marknaden kan komma att inskränkas genom ett påtvingat sammangående.

Vi kommer att följa detta med stort intresse, debatten kommer troligtvis att fortlöpa under en lång tid framöver."

Eric Salmgren
assistent till EU-parlamentariken Charlotte Cederschiöld (M)

"Jag kommer att arbeta för mångfald, vilket är bättre än enfald."
Ulf Berg (M)
Riksdagsledamot Moderaterna
Ledamot skatteutskottet

Moderaterna gjorde även ett gemensamt uttalande som jag fick ta del av via riksdagsledamoten Eliza Roszkowska Öberg (M).

"Moderaterna anser inte att enbart stora aktörer ska råda på den svenska filmpolitiska arenan av filmproducenter. Filmbranschen mår bra av är den mångfald och kreativitet som närvaron av både de små och stora filmproducenterna genererar inom svensk film. Små bolag ska inte hållas tillbaka av fördomen att små aktörer på marknaden inte kan tillföra samma kvalitet som de stora aktörerna.

De små bolagen ska inte heller göras bidragsberoende genom att behöva producera film enbart utefter de riktlinjer som finns för att få bidrag för produktionen (då SFI är den största bidragsgivaren till svensk film). Vi har inte som mål att SFI ska bli en centralstyrande makt som har bestämmanderätten över kvalitet och över vad publiken vill se eller inte de kommande åren.

Vi behöver mer skapande och vi anser att företagande i alla skalor, stora som små, är bra för branschen och näringslivet i stort. Moderaterna värnar om entreprenörskap och småföretagande, särskilt inom kulturområdet. Ett monopolistiskt tänkande utesluter nya visioner och nyskapande"


Vi får hoppas att dessa uttalanden nu även tillämpas i praktiken och att det innebär att SVT och SFI slutar motarbeta små entreprenörer.

Jag såg även att Centerpartiet redan tidigare identifierat riskerna med den nuvarande filmpolitiska modellen;

"En annan risk ligger i den nya sammansättning som styrelsen för Svenska
Filminstitutet förutsatts få (och redan fått) genom att företrädare för branschintressen åter tagit plats i denna. Detta får på intet sätt medföra att
de kulturella intressena nedprioriteras till förmån för produktionen."

Ur Motion 1999/2000:Kr4 till riksdagen 1999/2000:Kr4 av Sellén, Birgitta (c) med anledning av prop. 1998/99:131 Ny svensk filmpolitik.

Jag postade dessutom, i allmänhetens tjänst, ett inlägg i SVT:s forum. eftersom jag ansåg att agerandet inte direkt var i linje med det jag fann i SVT:S Public Service redovisning;

"SVT ska bidra till utvecklingen av svensk filmproduktion (sändningstilståndet 11§)."

eller deras (SVT:S) Strategidokument (STRATEGI MOT 2012)

"För att ta tillvara den kompetens som finns internt och utanför
företaget ska SVT etablera nya samarbeten och nätverk."


Jag pratade även med nämnden för offentlig upphandling. Som precis som kammarrätten ansåg/anser att både SVT och SFI är upphandlande enheter. Vilket man kan läsa mer om på sidan 3 i deras nyhetsblad för juni 05 samt på sidan 3 i deras nyhetsblad för mars 05. Har dessutom haft kontakt via mail med konkurrensverket om ärendet.

Ja, ja vi får se hur den här såpan utvecklar sig.

Sedan sist har även Astoria gått i konkurs. (Någon som är förvånad?) Vilket även startade en debatt om vad som ska hända med den sk. kvalitetsfilmen och hur den ska definieras. Jag har själv länge undrat när just definitionen av kvalitet ska komma; Citerar från Kulturutskottets betänkande 2001/02:KrU10

"I motion Kr418 (kd) framförs att definitionen av kvalitetsbegreppet bör tyd-liggöras inför nästa filmavtalsperiod. Motionärerna pekar på den formulering i filmavtalet som säger att det statliga filmstödet skall gå till svensk kvalitets-film och menar att detta kräver en diskussion om vad kvalitet står för då det tas som utgångspunkt för hur filmstödet fördelas. Regeringen bör därför sna-rast återkomma till riksdagen med förslag till hur begreppet ”kva¬li¬tets¬film” skall definieras och tillämpas (yrkande 12)."

Alliansen har dessutom hunnit tillsätta en kulturutredning och Cecilia Wikström (FP) har gått till angrepp mot Anders Borg på DN-debatt för att inte kulturarbetarna inkluderas i satsningen på skatterabatter för tjänsteföretag. En artikel som kommenterades bra på Bloggen Bent samt på Kulturekonomi.se


To be continued....